Xử lý nước thải với phương pháp bể UASB

Xử lý nước thải với phương pháp bể UASB – bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí( không có Oxi), tận dụng những loại vi sinh vật kị khí để ôxi hóa các hợp chất hữu cơ(chất bẩn) có trong nước thải.

Phương pháp này được sử dụng cũng khá phổ biến hiện nay, với nguyên tắc hoạt động như sau:UASB được thiết kế cho nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cao và thành phần chất rắn thấp. Nồng độ COD đầu vào được giới hạn ở mức min là 100mg/l, nếu SS>3000mg/l không thích hợp để xử lý bằng UASB.