Tư vấn môi trường

BAO-CAO-HOAN-THANH-SAU-DTM-VINAENVI-01

BÁO CÁO HOÀN THÀNH SAU DTM

Tháng Tám 27, 2015

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, ngoại trừ các cơ sở được nêu trong mục (4) của Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

 

BAO-CAO-GIÁM-SÁT-MOI-TRUONG-VINAENVI-01

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Tháng Mười Hai 9, 2014

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, phòng khám, chung cư,…hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Chi tiết liên hệ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể

BAOCAOTACDONGMOITRUONG-VINAENVI-01

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, phòng khám, chung cư,… trước khi đi vào hoạt động và thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

DE-AN-BAO-VE-MOI-TRUONG-DON-GIAN-VINAENVI-01

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và…

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và…

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

BAO-VE-MOI-TRUONG-CHI-TIET-VINAENVI-01

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Tháng Mười Một 28, 2014

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và…

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc…

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.