LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

1. ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

_ Các Cơ sở hoạt động trong nước có  các  hoạt  động  liên  quan đến việc sử dụng nguồn nước mặt.

2. QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

_ Thu thập số liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa khu vực Cơ sở.

_ Thu thập và tổng hợp tài liệu về đặc điểm nguồn nước khu vực khai thác.

_ Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ các điểm (khai thác, vị trí phân phối sử dụng nước tại Cơ sở).

_ Nghiên cứu, tính toán, thống kê lưu lượng nước cần khai thác để sử dụng tại Cơ sở.

_ Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu để xác định phương thức khai thác, sử dụng nước.

_ Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác.

_ Hoàn thành các bản vẽ.

_ Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.

_ Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

3. CƠ QUAN TIẾP NHẬN CẤP GIẤY PHÉP

_ Cục  Quản lý  tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu  trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

_ Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

4. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

a. Trình tự thực hiện: 

_ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

_ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, lập báo cáo thẩm định và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân;

_ Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

c. Thành phần hồ sơ:

_ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); (Theo mẫu)

_ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 02/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng đối với trường hợp đang có công trình khai thác (Mẫu số 03/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); (Bản chính)

_ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; (Bản chính)

_ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000; (Bản chính)

_ Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận với trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép; (Bản chính)

d. Số lượng bộ hồ sơ:   02 bộ