HỒ SƠ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các doanh nghiệp có yêu cầu làm Hồ Sơ Vệ Sinh An Toàn Lao Động.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0988.281.102 để được tư vấn cụ thể.

 

 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bộ luật Lao động Năm 2012.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Thông tư 19/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn về quản lý vệ sinh an toàn lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

III. CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

Bộ lao động và thương binh xã hội