HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT thông tư quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 06 năm 2011 thay thế cho thông tư 12/2006/TT-BTNMT.

Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại.

Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

a) Thu thập dữ liệu tại khu vực nhà xưởng và khu vực xung quanh

b) Thống kê nguồn phát sinh chất thải và số lượng phát sinh trong năm

c) Phân loại định mã chất thải nguy hại

 

III. CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

Sở Tài nguyên và Môi trường