Hệ thống xử lý nước thải công ty Kirin Acecook

Hệ thống xử lý nước thải công suất 380 m3/ngày của Công ty nước giải khát Kirin Acecook được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học kỵ khí UASB kết hợp sinh học hiếu khí Aerotank. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu quan trọng của nước thải tại đầu ra của các công trình xử lý thể hiện khả năng xử lý hiệu quả của công nghệ sinh học kỵ khí UASB với hiệu quả xử lý của các chỉ tiêu khảo sát đều vượt hơn 90%. Cùng với sự kết hợp công nghệ sinh học hiếu khí, nước thải đầu ra thỏa mãn tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005 ở tất cả các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát