BÁO CÁO HOÀN THÀNH SAU DTM

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, ngoại trừ các cơ sở được nêu trong mục (4) của Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 26/2015/BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thông tư số 27/2015/BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Một số văn bản khác có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

a) Khảo sát, thu thập thông tin, số liệu, hồ sơ;

b) Lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường tại khu vực nhà máy;

c) Thu thập, đánh giá các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động;

d) Thu thập, tổng hợp các biện pháp bảo vệ môi trường hiện tại nhà máy;

e) Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và quản catalogo orologi replica lý, giảm thiểu chất thải tại nhà máy;

f) Tổng hợp số liệu và viết báo cáo.

II. CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Các phòng ban liên quan.