BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, phòng khám, chung cư,…hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Chi tiết liên hệ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể

 

 

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 26/2015/BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở TNMT thành phố HCM, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản orologi replica italia xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ.

Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

Một số văn bản khác có liên quan.

 

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

STT QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1 Khảo sát, thu thập thông tin, số liệu, hồ sơ
2 Đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải
3 Tổng hợp số liệu và viết báo cáo

 

3. CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

Ủy ban nhân dân

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các phòng ban khác có liên quan