BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, phòng khám, chung cư,… trước khi đi vào hoạt động và thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0903.774.112 để được tư vấn cụ thể.

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông tư số 27/2015/BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường wholesale promotional products và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Một số văn bản khác có liên quan.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Khảo sát tại khu vực dự án và khu vực xung quanh dự án.

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải tại khu vực dự án.

- Thống kê các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động.

- Thống kê và đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và quản lý, giảm thiểu chất thải.

- Tổng hợp số liệu và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Nộp thẩm định và nhận quyết định phê duyệt.

 

III. CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Các phòng ban khác có liên quan.